9th Sep: Ani… Dr. Kashinath Ghanekar (2018), 2hr 37m [TV-14] (7.35/10)